Stiahnuť vo formáte PDF

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Lístocheck s.r.o. so sídlom Košická 52/A, 821 08 Bratislava, IČO: 50 738 496, DIČ: 2120 452 048, IČ DPH: SK2120452048 registrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vo vložke číslo 117661/B. a zákazníkom, držiteľom vstupenky a návštevníkom týkajúce sa kúpy vstupeniek na hudobné, kultúrne, športové, či iné podujatie zaradené v systéme prostredníctvom portálu listocheck.sk (ďalej len “VOP”).

I. Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť Lístocheck, s.r.o. so sídlom Košická 52/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 82108, IČO: 50 738 496, zapísaná v oddieli Sro, vložka č. 117661/B (ďalej len “Lístocheck”) prevádzkuje internetový portál www.listocheck.sk (ďalej len “portál listocheck.sk”).
2. Lístocheck na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek, uzatvorenou medzi Lístocheck-om a usporiadateľom podujatia, sprostredkúva a zabezpečuje predaj a distribúciu vstupeniek na toto podujatie prostredníctvom predajného a rezervačného systému Lístocheck (ďalej len “systém“).
3. Úlohou systému je rezervácia a predaj vstupeniek na hudobné, kultúrne, športové, či iné podujatie koncovým zákazníkom. Koncovým zákazníkom sa rozumie osoba, ktorá vstupenku prostredníctvom systému zakúpila. Držiteľom vstupenky je osoba, pre ktorú zákazník vstupenku kúpil, a ktorej meno je potrebné uviesť pre úspešné odoslanie objednávky v systéme. Zákazník môže, ale nemusí, byť držiteľom vstupenky.
4. Po úspešnom overení platnosti vstupenky na mieste konania podujatia sa držiteľ vstupenky stáva návštevníkom.

II. Služba

1. Používanie portálu listocheck.sk je bezplatné a nie je podmienené registráciou.
2. Katalóg podujatí zverejnených na portáli listocheck.sk je vždy aktuálny zoznam takých podujatí, na ktoré Lístocheck smie na základe zmluvy s usporiadateľom podujatia, predávať vstupenky.
3. Možnosť zakúpiť vstupenku nemusí byť aktívna pre každé podujatie zobrazené na portáli listocheck.sk. Ak vstupenky na zvolené zobrazené podujatie nie sú (ešte/už) v predaji, zákazník je o tejto skutočnosti informovaný textovou informáciou na stránke takého podujatia.
4. Stránkou podujatia sa rozumie taká stránka, ktorá obsahuje na najväčšej ploche informácie o jedinom podujatí, a je možné na ňu smerovať konkrétnou URL linkou v tvare “…/názov-podujatia”.
5. Stránka podujatia obsahuje tieto informácie:
a) Názov podujatia
b) Miesto konania
c) Dátum a čas začiatku podujatia
d) Predpokladaný čas konca podujatia, ak je k dispozícii
e) Kategórie vstupeniek, ak sú k dispozícii, a ceny vstupeniek
f) Krátky popis podujatia
g) Názov interpreta (interpretov) a podobne
6. Každý zákazník si na portáli listocheck.sk môže zriadiť účet. Po prihlásení sa do svojho účtu sa automaticky pri objednávke predvyplnia polia s fakturačnými a doručovacími údajmi na základe informácií, ktoré do systému zadal. V správe svojho účtu má zákazník prehľad o všetkých svojich objednávkach, zakúpených vstupenkách a faktúrach.

III. Vstupenka

1. Vstupenka je doklad o zaplatení vstupného na zvolené podujatie, ktorá oprávňuje držiteľa vstupenky na vstup a zotrvanie v priestore určenom na konanie podujatia a sledovanie podujatia v zmysle podmienok určených usporiadateľom.
2. Vstupenka obsahuje nasledovné údaje:
a) Názov podujatia a/alebo meno interpreta/interpretov,
b) Miesto a čas začiatku konania podujatia,
c) Meno a priezvisko držiteľa vstupenky,
d) Cenu vstupného,
e) EAN kód a/alebo QR kód pre kontrolu platnosti vstupenky
f) Obchodný názov a adresu sídla usporiadateľa podujatia.
g) Fakturačné údaje zákazníka
3. Vstupenka je neprenosná. Držiteľ vstupenky je osoba oprávnená na vstup a zotrvanie v priestore určenom na konanie podujatia a sledovanie podujatia v zmysle podmienok určených usporiadateľom. Jeho meno je uvedené na vstupenke a vypĺňa sa na portáli listocheck.sk v poslednom bode procesu kúpy vstupenky, pred kliknutím na tlačidlo Záväzná objednávka s povinnosťou platby.
4. Zákazník môže prostredníctvom jednej objednávky zakúpiť jednu alebo viac vstupeniek, ak Lístocheck alebo usporiadateľ podujatia nestanovili maximálny počet vstupeniek pre jednu objednávku.
5. Rezervácia a kúpa vstupenky prebieha na portáli listocheck.sk špecifickými krokmi a postupnosťou stanovenou priamo pri vybranom podujatí.
6. Vstupenku zákazník kupuje uhradením plnej sumy svojej objednávky okamžite po kliknutí na tlačidlo Záväzná objednávka s povinnosťou platby.
7. Okamžitá platba je na portáli listocheck.sk možná týmito spôsobmi:
a) Prevodom na účet Lístocheck. Zákazník zaplatí za svoju objednávku štandardným bankovým prevodom na účet Lístocheck. Zákazník musí zadať svojej banke platobný príkaz najneskôr do 2 kalendárnych dní odo dňa vytvorenia objednávky na portáli listocheck.sk,
b) Prostredníctvom platobnej brány (bankové tlačidlá, platba kartou a ďalšie platobné metódy) v zabezpečenom prostredí.
8. Ak zákazník neuhradí plnú výšku svojej objednávky alebo banke nedoručí príkaz na úhradu podľa ods. 7 písm. a) v uvedenej alebo inak oznámenej lehote, jeho rezervácia sa automaticky ruší.
9. Na portáli listocheck.sk je možné zakúpiť každú vstupenku v dvoch formách (ak nie je uvedené inak):
a) eTiket je virtuálna vstupenka vo formáte PDF, ktorú si zákazník musí vytlačiť sám, vo formáte A4. Držiteľ vstupenky sa musí prezentovať touto vytlačenou vstupenkou pri vstupe na vybrané podujatie. PDF vstupenku je možné vytlačiť okamžite po zaplatení objednávky priamo na portáli listocheck.sk, alebo vytlačiť z prílohy e-mailu, ktorý systém zákazníkovi zašle okamžite po potvrdení platby za objednávku,
b) FanTiket je fyzická vstupenka, ktorá bude zákazníkovi zaslaná zvolenou formou dopravy na adresu, ktorú uviedol v objednávke. PDF verziu tejto vstupenky je možné vytlačiť okamžite po zaplatení objednávky priamo na portáli listocheck.sk, alebo vytlačiť z prílohy e-mailu, ktorý systém zákazníkovi zašle okamžite po potvrdení platby za objednávku.
10. Lístocheck je oprávnený v mene usporiadateľa podujatia prijímať platby od zákazníkov na svoj účet. Lístocheck nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú zákazníkovi v dôsledku straty, krádeže alebo zničenia vstupeniek na ceste od Lístocheck-u k zákazníkovi.
11. Každá vstupenka obsahuje EAN kód a/alebo QR kód. Oba kódy v sebe nesú rovnakú informáciu – aktivačný kód, ktorý má každá vstupenka jedinečný. Každú vstupenku možno použiť len raz, ak nie je uvedené inak. Lístocheck eviduje použité vydané vstupenky podľa týchto aktivačných kódov.
12. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť, svojvoľne upravovať či duplikovať. Falšovanie alebo kopírovanie vstupenky je trestné. Vstupenka je platná iba bez úprav, poškodenia, v prípade eTiketu v celom formáte A4, v prípade FanTiketu v celom svojom formáte (štandardne formát DL). QR kód a/alebo EAN kód na vstupenke musia byť čitateľné elektronickou čítačkou EAN/QR kódov na mieste konania podujatia. Vstupenka zaručuje držiteľovi jednorazový (ak nie je uvedené inak) vstup iba na to podujatie, na ktoré zaplatil vstupné zákazník, a ktoré je špecifikované na tele vstupenky.
13. Zaplatením vstupného na účet Lístocheck (a vytlačením vstupenky v prípade eTiketu) dôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi usporiadateľom a zákazníkom, na základe ktorej je usporiadateľ povinný pri predložení ešte nepoužitej vstupenky s platným aktivačným kódom umožniť držiteľovi vstupenky prístup na podujatie v zmysle podmienok návštevy podujatia, ktoré zverejní usporiadateľ (ďalej len “zmluva”). Zmluva vzniká medzi usporiadateľom a návštevníkom, Lístocheck je iba spostredkovateľom uzatvorenia zmluvy.

IV. Zodpovednosť

1. Za konanie podujatia a za plnenie všetkých práv návštevníka vyplývajúcich mu z platných právnych predpisov a to tak v súvislosti s kúpou vstupenky ako aj v súvislosti s konaním a priebehom podujatia zodpovedá usporiadateľ podujatia.
2. Návštevník je oprávnený uplatniť všetky svoje práva, nároky či sťažnosti vyplývajúce z kúpy vstupenky (vrátane nárokov zo zodpovednosti za vady a/alebo škodu, zranenia, smrť, chorobu) priamo u usporiadateľa podujatia na jeho adrese uvedenej na vstupenke pre konkrétne podujatie.
3. Lístocheck zodpovedá za riadne a včasné vystavenie vstupenky zákazníkovi.
4. Lístocheck nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov.
5. Lístocheck ani usporiadateľ nezodpovedajú za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vstupenky a nie sú povinní poskytnúť držiteľovi vstupenky ani zákazníkovi náhradnú vstupenku.
6. Ak Lístocheck-u vznikne škoda spôsobená zákazníkom, držiteľom vstupenky, či návštevníkom, v súvislosti s používaním systému alebo poskytovanej služby z dôvodu nedodržania týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo všeobecných záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, je táto osoba povinná nahradiť vzniknutú škodu Lístocheck-u v plnom rozsahu.
7. Lístocheck nezodpovedá za oneskorené dodanie, poškodenie, alebo stratu objednaných fyzických vstupeniek zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou alebo akéhokoľvek iného subjektu zabezpečujúceho prepravu Vstupeniek, pokiaľ ich Lístocheck poskytol na prepravu včas.
8. Lístocheck nezodpovedá za nedodanie fyzických vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym zadaním adresy doručenia zákazníkom v procese objednávania na listocheck.sk.
9. Lístocheck nezodpovedá za nevyužitie vstupenky na podujatie.

V. Zrušenie a zmena podujatia

1. Lístocheck nezodpovedá za konanie organizátora podujatia ani za priebeh podujatia.
2. Lístocheck nezodpovedá za zrušenie, zmenu alebo preloženie podujatia.
3. Oprávnené zmeny programu sú vyhradené.
4. V prípade zrušenia, preloženia podujatia alebo zmeny programu Lístocheck neuhrádza výdavky držiteľa vstupenky spojené s týmito zmenami (ubytovanie, cestovné náklady a podobne).
5. V prípade zrušenia podujatia má zákazník právo vstupenku vrátiť do 30 kalendárnych dní od pôvodného plánovaného dátumu konania podujatia. Pre vrátenie vstupenky je potrebné kontaktovať Lístocheck prostredníctvom kontaktného formulára na listocheck.sk alebo na support@listocheck.sk. Pre úspešné vybavenie vrátenia vstupenky je potrebné zaslať všetky údaje súvisiace s objednávkou vstupeniek v systéme (t.j. číslo objednávky, forma platby, identifikačné číslo platby, číslo bankového účtu, z ktorého bola objednávka uhradená).
6. V prípade preloženia podujatia na iný dátum sa platnosť všetkých vydaných vstupeniek na preložené podujatie automaticky prenáša na nový dátum bez nutnosti akejkoľvek akcie zo strany zákazníka alebo držiteľa vstupenky. Vstupenku na preložené podujatie má zákazník právo vrátiť do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia náhradného termínu konania podujatia na listocheck.sk, ak sa toto podujatie neuskutoční skôr. Právo na vrátenie vstupenky na preložené podujatie zákazníkovi zaniká jeden kalendárny deň pred náhradným termínom podujatia, ak sa toto podujatie uskutoční skôr ako 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia náhradného termínu.
7. Lístocheck sa zaväzuje informovať o zrušení alebo preložení podujatia v čo najkratšom možnom čase na listocheck.sk v sekcii Zmeny a zrušenia. Zároveň bude všetkých zákazníkov, ktorí si zakúpili vstupenku na zrušené alebo preložené podujatie informovať e-mailom.
8. Lístocheck nie je subjektom povinným vrátiť vstupné zákazníkom ani držiteľom vstupeniek. Ak takýto úkon vykonáva, robí tak v mene organizátora podujatia. Za vrátenie vstupného na zrušené alebo preložené podujatie je zodpovedný organizátor podujatia.
9. Ak v informácii o zrušení alebo preložení podujatia na listocheck.sk a v e-mailovej správe nie je uvedené inak, vrátenie vstupného na zrušené alebo preložené podujatie bude realizovať Lístocheck na účet zákazníka, ktorý zákazník použil na uhradenie objednávky na listocheck.sk za podmienky, že organizátor zrušeného alebo preloženého podujatia poskytol dostatočné finančné prostriedky Lístocheck-u určené na vrátenie vstupného na zrušené alebo preložené podujatie.

VI. Reklamačný poriadok

1. Predmetom reklamácie môže byť vadná Vstupenka zakúpená prostredníctvom Listocheck.sk
2. Vstupenka sa považuje za vadnú, ak nespĺňa náležitosti uvedené čl. III bode 2 písm. a) až g) týchto Všeobecných obchodných podmienok. Vadnú vstupenku je zákazník povinný bezodkladne reklamovať prostredníctvom kontaktného formulára na listocheck.sk alebo e-mailom na support@listocheck.sk.
3. Reklamácia vstupenky bude vybavená do 3 pracovných dní e-mailom, alebo telefonicky, pokiaľ Zákazník uviedol svoje telefónne číslo.
4. Reklamáciu vstupenky nie je možné uplatňovať po uskutočnení podujatia.
5. Pokiaľ Zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Listocheck vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Listocheck porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Listocheck so žiadosťou o nápravu. Ak Listocheck na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Listocheck je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskychsporov-iir/146965s); Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak je vyčísliteľná hodnota sporu nižšia ako 20 € alebo ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
7. Ak je výsledkom konania zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu, ktorú medzi sebou strany uzatvoria. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu je pre strany sporu záväzná. Možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým však nie je dotknutá.
8. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.
9. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Podanie návrhu však môže byť podmienené uhradením poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorá nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne.
10. Pri predaji vstupeniek prostredníctvom portálu listocheck.sk nie je možné odstúpenie od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko podľa ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) tohto zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.
11. Reklamáciu spôsobu fyzického vyhotovenia vstupenky vo forme FanTiketu, ktorá však spĺňa náležitosti uvedené čl. III bode 2 písm. a) až g) týchto Všeobecných obchodných podmienok, nie je možné uplatňovať.

VII. Osobné údaje

1. Zákazník má možnosť označením “Prihlásiť ma na odber noviniek” alebo kliknutím na tlačidlo “Prihlásiť sa” dobrovoľne súhlasiť s tým, aby spoločnosť Lístocheck s.r.o., so sídlom Košická 52/A, 821 08 Bratislava, IČO: 50 738 496 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd.: Sro, vl. Č.: 117661/B spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, zakúpené produkty, za účelom informovania o nových produktoch, akciách a podujatiach.
2. Listocheck osobné údaje neposkytuje žiadnemu sprostredkovateľovi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu 3 rokov.
3. Zákazník je súhlas oprávnený kedykoľvek odvolať. Zákazník má tiež právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Osobné údaje môžu byť spracovávané manuálne, s použitím úplne automatizovaných alebo čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania.

VIII. Dôležité informácie

Upozorňujeme všetkých zákazníkov a držiteľov vstupenky, že v prípade, ak vstupenky predávané systémom Lístocheck kúpia u iných osôb, ako je Lístocheck, vystavujú sa riziku, že vstupenky zakúpene mimo systému Lístocheck sú falšované, podvodne nadobudnuté, neplatné, alebo predávané za neprimerane zvýšenú cenu.

Lístocheck ako aj jednotliví usporiadatelia, pred návštevou kontrolujú, či predložená vstupenka je platná, nefalšovaná, alebo či nie je podvodne nadobudnutá. Zároveň usporiadateľ podujatia, alebo Lístocheck, môžu skontrolovať, či sa meno držiteľa vstupenky, ktoré je uvedené na vstupenke, zhoduje s menom osoby, ktorá vstupenku predložila. Ak sa tieto mená nezhodujú, má usporiadateľ podujatia takejto osobe neumožniť vstup na dané podujatie.

Lístocheck a jednotliví usporiadatelia si môžu v jednotlivých prípadoch vyhradiť, že vstupenky predávané mimo Lístocheck budú považované za neplatné. V prípade kúpy takejto vstupenky môže byť jej držiteľovi z horeuvedených dôvodov neumožnené zúčastniť sa daného podujatia.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP upravujú práva medzi Lístocheck a používateľom, medzi Lístocheck a zákazníkom, medzi Lístocheck a držiteľom vstupenky a niektoré práva medzi Lístocheck a usporiadateľom podujatia.
2. Tieto VOP sú zverejnené na stránke listocheck.sk.
3. Lístocheck je oprávnený jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia VOP z dôvodov objektívnej zmeny vonkajších právnych a trhových okolností, a to najmä v prípadoch, ak by ponechanie VOP v pôvodnom znení spôsobilo stratu a/alebo rast nákladov na strane Lístocheck, ktoré nebolo možné vopred predvídať. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese listocheck.sk
4. Lístocheck za zaväzuje o zmene, alebo doplnení VOP všetkých zákazníkov upozorniť e-mailom.
5. Návštevník a/alebo používateľ potvrdením záujmu o kúpu vstupenky na vybrané podujatie v systéme Lístocheck cez portál listocheck.sk súhlasí so znením týchto VOP, s ktorými bol pri uzatvorení Zmluvy plne oboznámený a akceptoval ich.
6. Všetky vzťahy neupravené týmito VOP alebo Zmluvou sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Znenie týchto VOP v slovenskom jazyku je záväzné a má prednosť
7. Tieto VOP sú platné od 1. februára 2018.