Štatút súťaže "Súťaž o 2 vstupenky Lístocheck"

11. marca 2019

Štatút súťaže "Súťaž o 2 vstupenky Lístocheck" upravuje podmienky účasti na Súťaži "Súťaž o 2 vstupenky Lístocheck" (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)
Obchodné meno: Lístocheck, s.r.o.
Adresa: Košická 52/A, 82108 Bratislava
IČO: 50 738 496
IČ DPH: SK2120452048
E-shop: www.listocheck.sk

II. Čas konania Súťaže
Termín Súťaze je stanovený na obdobie od publikovania príspevku, ktorým sa Súťaž ohlasuje (t.j. 12.3.2019 o 10:00) do 19.3.2019, 10:00.

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
1. Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území ktoréhokoľvek členského Európskej únie, ktorá vyplní anketu zverejnenú na stránke https://poll.app.do/sutaz-o-2-vstupenky-na-ktorykolvek-koncert a zvolí, o vstupenky na ktorý koncert z ponuky na listocheck.sk má záujem v čase konania súťaže. Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do žrebovania. Žrebovať sa bude 1 výherca.
2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a spolupracovníci Organizátora, s ktorými má Organizátor uzatvorený zmluvný vzťah. Súťaže sa tiež nemôžu zúčasntniť zamestnanci a spolupracovníci firmy Seahorse promotion, s.r.o. Tallerova 4, Bratislava, IČO: 50 525 441, s ktorými má firma Seahorse promotion, s.r.o. uzatvorený zmluvný vzťah. Seahorse promotion, s.r.o. je organizátorom podujatí, o vstupenky na ktoré sa súťaží.

IV. Pravidlá Súťaže

Podmienky účasti v Súťaži:
1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III.
2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.

V. Výhra v Súťaži
Výherca v Súťaži získa 2 vstupenky na ten koncert, za ktorý zahlasoval na stránke Súťaže. Súťaží sa vždy o základné vstupenky označené ako státie, General Admission alebo Regular. Vstupenky musia niesť mená svojich držiteľov a sú neprenosné. Na menách držiteľov sa výherca dohodne s Organizátorom prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

VI. Žrebovanie
Výhercu určí nástroj Polls for Facebook. Organizátor využije funkciu "vyžrebovať výhercu" na stránke administrácie súťažnej ankety.

VII. Oznámenie o výhre
V súlade s GDPR zverejní Organizátor upravené meno výhercu podľa kľúča "Meno Prievzisko = Men... Priezv...." a kontaktovať ho bude prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook, alebo e-mailom, pokiaľ bude e-mail Výhercu dostupný. Ak výherca nezareaguje do 48 hodín od oznámenia výhry, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

VIII. Odovzdanie výhry
1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, korešpondenčná adresa z dôvodu doručenia výhry. 
2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercov zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia. 
3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie upravených údajov v rozsahu meno a priezvisko v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook.

IX. Strata nároku na výhru
V prípade, že výherca nesplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

X. Záverečné ustanovenia
1. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
2. Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah. 
3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

V Bratislave, dňa 11.03.2019.